Pērkot virs 400€, pasta pakalpojumi bez maksas – Piegāde 5 darba dienu laikā – Iespējams mainīt 14 dienu laikā kopš piegādes

Tirdzniecības noteikumi

Preci nosūtīsim pa pastu (1. klase) no noliktavas Slovākijā. Piegāde ilgst dažas darba dienas. Maksājumu varat veikt ar kredītkarti pēc pasūtījuma veikšanas, jeb ar starptautisko pārvedumu uz bankas rēķinu Slovākijā.

Noteikumu definīcija

"Preces" ir jebkādas preces, kuras tiek pārdotas ar interneta lapas www.kasmirs.lv. palīdzību "Pārdevējs" Peter Greša firma, L. Podjavorinskej 34, 94901 Nitra, Slovakia, Uzņ. reģ. nr.: 31126961, PVN reģ. Nr.: SK1020400282. "Patērētājs" ir subjekts, kurš ar Pārdevēju noslēdz līgumu par preču pirkšanu.

Līgums tiks izstrādāts čehu valodā un tiks saglabāts pie Pārdevēja, pieejams Patērētājam.

Preces cena un piegādes cena

Aktuālās preču cenas ir norādītas www.kasmirs.lv. Šajā cenā nav iekļauta preces piegēdes cena uz pasūtītāja norādīto adresi. Pasūtītājs maksā piegādes cenu atsevišķi, saskaņā ar spēkā esošo cenu lapu. Vairāk informācijas, nodaļā Piegāde.

Saņemot preci personīgi, uzņēmējdarbības vietā, patērētājs samaksā pārdevējam tikai preces cenu.

Preces pasūtīšana

Patērētājs var pasūtīt preci ar interneta lapas www.kasmirs.lv starpniecību.

Piegādes termiņi

Preces nosūtīšana parasti tiek veikta 7 darba dienu laikā. Piegādes termiņš ir atkarīgs no izvēlētā piegādes veida. Ja apstākļi mainās, pārdevējs un patērētājs var vienoties par piegādes termiņa pagarinājumu, jeb par preces nomaiņa, atstājot nemainīgu cenu un kvalitāti.

Preces piegāde un saņemšana

Kad ir veikta samaksa par preci un piegādi, pārdevējam ir nepieciešams piegādāt pasūtītājam preci pieprasītajā kvalitātē, cenā un daudzumā. Piegādi Latvijas Republikā var veikt ar pasta starpniecību, ar kurjeru vai ar pārdevēja nolīgto piegādātāju, jeb personīgi nododot preci pārdevēja uzņēmējdarbības vietā. Pirms preces pārņemšanas patērētājam ir jāapstiprina pasūtījums, jāsamaksā preces cenu un piegādes cenu. Pārņemot preci patērētājs ar parakstu apstiprina, ka ir saņēmis visu preci, un to, ka tā nav bojāta un apstiprina pārņemšanas faktu uz Piegādes lapas/ Rēķina/ Piegādes lapas.

Pasūtījuma atcelšana

Pasūtītājam ir tiesības atcelt pasūtījumu nenorādot iemeslu, bet ne vēlāk kā 24 stundas pēc pasūtījuma veikšanas, jeb atkāpties no līguma 7 darba dienu laikā (Atteikšanās no līguma). Pasūtītājs to var veikt pa telefonu +421918 47 11 48, jeb ar e-pastu info@kasmirs.lv. Gadījumā, ja pasūtītājs atceļ pasūtījumu līdz 24 stundām, taču ir jau samaksājis par pasūtītajām precēm, pārdevējs viņam atmaksās visu summu ar bankas pārveduma palīdzību (iespējams arī ar pasta palīdzību) atpakaļ.

Ja pasūtītājs atceļ savu pasūtījumu pēc tam, kad pasūtītā prece jau ir nosūtīta, jeb nevar vienoties ar pārdevēju par pasūtījuma atcelšanu, un pasūtījums jau ir nosūtīts, jeb ja no pārdevēja puses ir bijuši izdevumi, pasūtītājam ir jāatmaksā pārdevējam radušies zaudējumi. Ar zaudējumiem tiek saprasti, piem.  telefona sarunas ar pasūtītāju, saiņošana, vai nosūtīšanas sagatavošana, Pasta pakalpojumu samaksa piegādātāju sabiedrībai un taml.

Gadījumā, ja pasūtījums netiek pārņemts noteiktā laikā, tiek pārkāpts pirkšanas līgums, jo pārdevējs automātiski informē pasūtītāju par pasūtījuma atrašanās vietu (ar e-pastu). Visa veida argumenti vai nepārņemšanas iemesli (piem. paziņojumu nesaņemšana un taml.) tiek uzskatīti par veiktiem ar nolūku. Pasūtītājam tiks automātiski pieskaitīta maksa  €18 apmērā. Šī iemesla dēļ tiks piestādīts rēķins, jeb tiks nosūtīta maksāšanas informācija, kura būs jāveic elektroniski ar apmaksas termiņu 14 dienas un 0,5 % par katru iesākto dienu, kad apmaksa netiks veikta, un šajā summā ir ieskaitītas pārdevēja izmaksas, kuras ir saistītas ar preces piegādi un pasūtīšanu. Pasūtītājam ir tiesības šajā gadījumā, laika posmā līdz 7 dienām, aktīvi pieprasīt atkārtotu pasūtījuma piegādi un veikt apmaksu par preci iepriekš (ne vēlāk kā līdz 7 dienām). Šādā gadījumā viņam atcelšanas maksa netiks aprēķināta. Sākotnējā preces cena tiks paaugstināta par €3, tas ir, par jaunu piegādi, piemaksa tiek veikta par pasta pakalpojumiem un saiņošanu, par pirmo piegādi, samaksa par darbību ar preci un iespējamo telefona vai administratīvo pakalpojumu. Gadījumā, ja netiek veikta samaksa par pasūtījumu, radušos izdevumu vai atcelšanas izdevumiem norādītajā laika periodā, prasījums tiks piedzīts. Process ir nostādīts tā, ka pasūtītājam ir iespējams vienmēr samaksāt tikai par radušos zaudējumu vai izmaksām. Ja pasūtītājs nekomunicē ar pārdevēju, netaisās bojājumu vai radušos izdevumus samaksāt, jeb ja nav spējīgs miermīlīgi vienoties ar pārdevēju, mums neatliek nekas cits, kā piemērot soda naudu saskaņā ar šiem tirdzniecības noteikumiem un prasību nodot tālāk piedziņai tiesas ceļā. Par šādas situācijas izveidošanos pilnībā ir atbildīgs pasūtītājs un tāpēc tas sedz visus ar šo situāciju saistītos izdevumus, kuri šo situāciju ir radījuši.

Preces bojājumi, garantijas laiks un sūdzības

Pārdevējs ir atbildīgs par bojājumiem, kuri radušies pirms pasūtītājs preci ir pārņēmis Ja bojājums ir tāds, kuru var novērst, pasūtītājam ir tiesības, lai tas būtu bez maksas, laicīgi un kārtīgi novērsts un pārdevējam ir pienākums šo radušos defektu novērst bez vilcināšanās. Pasūtītājs arī var pieprasīt nevis bojājuma novēršanu, bet gan preces apmaiņu, jeb ja bojājums ir tikai uz kādas preces daļas, apmainīt šo daļu, ja tāpēc pārdevējam neradīsies pārāk lieli izdevumi, ņemot vērā preces cenu vai bojājuma svarīgumu. Ja bojājums ir tāds, kuru nevar novērst un kurš traucē, lai prece varētu tikt lietota, pasūtītājam ir tiesības preci apmainīt, jeb tam ir tiesības atkāpties no līguma. Ja tie ir kādi citi nenovēršami bojājumu, patērētājam ir tiesības iegūt cenas atlaidi. Garantijas laiks ir 24 mēneši un tā sāk darboties sākot ar dienu, kad pasūtītājs pārņem preci no piegādātāja. Sūdzības pasūtītājs risina ar pārdevēju, no kura prece ir nopirkta. Nepieciešamības gadījumā varat kontaktēt pārdevēju pa telefonu +421 918 47 11 48.

Sūdzības netiek pieņemtas, ja:

- prece ir mehāniski sabojāta (saplēsta, salauzta, saskrāpēta, noirusi...)

Atkāpšanās no līguma

(1) Patērētājs ir tiesīgs atkāpies no līguma nenorādot iemeslus septiņu darba dienu laikā pēc preces pārņemšanasjeb no līguma par pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas brīža, ja pārdevējs laicīgi un kārtīgi ir izpildījis pienākumu informēt, saskaņā ar  § 10.

(2) Ja pārdevējs ir izpildījis informēšanas pienākumu, saskaņā ar § 10 papildus, pasūtītājs var atkāpties no līguma septiņu darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad pārdevējs ir papildus veicis informēšanas pienākumu, ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc preces pārņemšanas, jeb pēc līguma par pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas.

(3) Ja pārdevējs nav izpildījis informēšanas pienākumu, saskaņā ar § 10 arī papildus, pasūtītājs var atteikties no līguma triju mēnešu laikā no preces pārņmešanas vai pēc līguma par pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas.

(4) Ja pasūtītājs atkāpjas no līguma, tas tiek atcelts. Pārdevējam ir pienākums

a) pieņemt preces atpakaļ, jeb neturpināt pakalpojumu sniegšanu,

b) atdot pasūtītājam naudu par samaksāto preci vai pakalpojumu ne vēlāk kā 15 dienu laikā, kad ir notikusi atkāpšanās no līguma, jeb atdot iemaksu, kuru pasūtītājs ir veicis par preci jeb par pakalpojumu, ieskaitot izdevumus, kuri pasūtītājam ir radušies veicot preču pasūtīšanu vai piesakot pakalpojumu. Pasūtītājs sedz preču atgriešanas izmaksas.

(5) Ja pārdevējs un pasūtītājs nevienojas citādāk, pasūtītājs nevar atkāpties no līguma, kura priekšmeti ir:

a) pakalpojums, kurš jau ir sākts sniegt saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem pirms ir beidziet termiņš, kura laikā ir iespējams atkāpties no līguma saskaņā ar rindkopu1 līdz 3,

(6) Ja pārdevējs ir nodrošinājis pasūtītājam aizdevumu preces pirkšanai, jeb pakalpojuma veikšanai, jeb ja aizdevumu pasūtītājam ir sniegusi trešā persona, pamatojoties uz līgumu ar pārdevēju, atkāpjoties no pārdošanas līguma, tiek anulēts arī līgums par aizdevuma sniegšanu. Tiesības veikt beziemesla ieguvumus šeit nav apskatītas.

Ja pārdevējs nepilda līguma punktus, tāpēc, ka pasūtīto preci nevar piegādāt, jeb pakalpojumu nodrošināt, tam ir pienākums bez kavēšanās informēt pasūtītāju un laika posmā līdz 15 dienām atdot par preci veikto iemaksu, ja pārdevējs un pasūtītājs nevienojas par savādāku līguma pildīšanu.

Ja pārdevējs un pasūtītājs nevienojas par savādāku līguma pildīšanu, pārdevējam ir jāapmaksā visi pierādītie izdevumi, kuri pasūtītājam ir radušies veicot preces vai pakalpojuma pasūtīšanu.

Ja ir noslēgta vienošanās par savādāku līguma izpildi, pārdevējam ir jāpiegādā prece vai jānodorošina pakalpojumi pasūtītājam tādā pat kvalītātē un cenā.

Noteikumi, lai atkāptos no līguma

Preces, saskaņā ar iepriekšēju paziņojumu pa telefonu. +421918 47 11 48, vai. e-pastu: info@kasmirs.lv nosūtiet ierakstītā vēstulē, jeb pakā uz skojošu adresi:

Peter Greša

L. Podjavorinskej 34

94901 Nitra

Slovakia

Pēc preces pārbaudes Jums 15 dienu laikā nosūtām atpakaļ samaksāto preces cenu bez pasta pakalpojumu cenas un saiņošanas cenas un tas tiek veikts ar pārskaitījumu uz rēķinu, jeb ar pasta pārvedumu.

Precei jābūt nelietotai, nevalkātai, nebojātai un jābūt iespējamam to tālāk pārdot. Nogrieztas etiķetes, cenas un  informācijas lapiņas ir nepieļaujamas un šāda prece tiek uzskatīta par valkātu. Kopā ar preci paciņā ir jābūt arī oriģinālajam maksājuma dokumentam (rēķinam). Preci iesakam apdrošināt.

Personīgo datu aizsardzība

Pārdevējs apkopo un apstrādā pasūtītāju nodrošinātos personīgos datus, saskaņā ar likumu par personīgo datu aizsardzību 428/2002 Z. Z tā pēdējā lasījumā. Pasūtītājs, lietojot šo interneta veikalu, piekrīt savu datu apstrādei un informācijas vēkšanai par veiktajiem pirkumiem. Pasūtītājs, reģistrējoties interneta veikalā www.kasmirs.lv, piekrīt, ka viņu var informēt par interneta veikala jaunumiem pa e-pastu jeb pa telefonu. Pārdevējs piekrīt, ka nesniegs pircēja personīgās informācijas, jeb kāda cita veida informācijas par pircēju trešajai pesonai. Izņēmums ir personīgās informācijas sniegšana piegādātājam, kurš pasūttito preci nogādā uz pasūtītāja norādīto adresi.

Pārdevēja pienākumi

(1) Veicot pasūtījuma pārdošanu pārdevējam ir pienākums pirms līguma noslēgšanas vienlaicīgi ar preču vai pakalpojumu piedāvājumu paziņot:


a) savu identitāti, reģistrēto dzīvesvietu un pašnodarbinātas personas atļauju, ja pārdošanu pa pastu veic fiziska persona, uzņēmuma vārdu un adresi, ja pārdošanu pa pastu veic juridiskā persona

 

b) preces vai pakalpojuma apraksts,

c) preces vai pakalpojuma cenu,

d) piegādes noteikumus un piegādes cenu,

e) maksāšanas noteikumus,

f) paskaidrojumu, kā var atkāpties no līguma,

g) komunikācijas pakalpojumu cenu, ja šī cena ir savādāka, nekā uzrādītā pamata cena,

h) laika periodu, kurā pārdevējs ir sasistīts ar savu piedāvājumu un cenu,

i) minimālo terminu, uz kuru var līgumu noslēgt, ja ir līgums par preces piegādi jeb par pakalpojumu sniegšanu, kura tiek piegādāta jeb sniegts nepārtraukti vai atkārtoti.


(2) Pārdodot preces jeb nodrošinot pakalpojumu pa telefonu, pārdevējam ir pienākums paziņot savu vārdu un uzvārdu un telefona sarunas tirdzniecības mērķi, jau pašā telefona sarunas sākumā.


(3) Pārdevējam ir pienākums ne vēlāk kā preces piegādes dienā jeb pakalpojuma nodrošināšanas dienā, piegādāt pasūtītājam rakstisku informāciju, kuru tas nodrošina saskaņā ar 1 rindkopu, saskaņā ar pārdošanu pa telefonu.

 

(4) Pārdevējam ir pienākums nodrošināt patērētājam ne vēlāk kā preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas dienā:

a) rakstisku informāciju par to, kā veicama atkāpšanās no līguma,

b) pārdevēja adresi, kur pasūtītājs var vērsties ar pasūtījuma atcelšanu vai sūdzību,

c) informāciju par garantiju un servisa pakalpojumiem,

d) informācija par iespēju atkāpties no līguma, kurš ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, jeb uz laiku, kurš nav garāks par vienu gadu.

(5) Rindkopas 3 un 4 neattiecas uz pakalpojumiem, kurus sniedz starpnieks, ja šis pakalpojums ir ticis sniegts tikai vienu reizi un komunikācijas starpnieks ir piestādījis rēķinu no attāluma; Pasūtītājam ir tiesības uzzināt pārdevēja adresi, uz kuru var nosūtīt sūdzības.

 

Nejaušību izņēmumi

Mums ir tiesības izmainīt tehniski, dizainiski jeb savādāk izstrādājumu, bez iepriekšāja brīdinājuma. Neskatoties uz mūsu cenšanos, var notikt, ka nejauši rodas tehniskas, dizainiskas jeb citas izmaiņas precē. Mēs neesam atbildīgi par šāda veida izmaiņām.